kutsumine

Kutsumine - 30. september

Ärge siis kartke neid! Midagi ei ole ju kinnikaetut, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada. Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges, ja mida te kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt! Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata!

Matteuse 10:26-28

Me oleme läinud läbi tule, mis ei neelanud meid, ka läbi suure vee, mis ei suutnud kustutada meie janu armastuse järele. Meil on põhjust pidada Jeesuse sõnu jüngritele sõnadeks, mis on öeldud meile.

Kutsumine - 28. september

Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks?

Matteuse evangeelium 5:16,13

Hiljem, samas Mäejutluses, tundub Jeesus rääkivat enda vastu, kui ta ütleb, et almuseid jagades ei tohiks me „lasta pasunat puhuda“ ja ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb. (6:2-4)

Kutsumine - 25. september

Peetrus ütles talle: "Mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu!" Jeesus vastas talle: "Kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga."

Johannese 13:8

Olles puhkusel Pendle Hilli kveekerite keskuses Philadelphia lähedal, kohtasin ma Lyle Jenksi. Lyle oli väga huvitatud minu tööst geide ja lesbidega Pennsylvania Ülikoolis. Õhtul hiljem küsis ta, kas ta tohiks pesta minu jalgu meie vaimuliku sõpruse sakramendina.

Kutsumine - 23. september

Ma ei hakanud arutlema liha ja verega ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid.

Galaatlastele 1:16-17

Paulus, kes kirjutas suure osa Uuest Testamendist, selgitas galaatlastele, et temast ei saanud Jeesuse apostlit tavaliste inimlike kanalite kaudu. Ta ei olnud üks kaheteistkümnest jüngrist, kes järgisid Jeesust ja hiljem said apostliteks. Samuti ei läinud ta kohe nende juurde kinnituse saamiseks oma erakordse kutse kohta kuulutada evangeeliumi paganatele.

Kutsumine - 21. september

Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast et Issand teid armastas.

5. Moosese raamat 7:7-8

Geid ja lesbid on vähemus. Lesbid ise tunduvad olevat vähemuses geikogukonnas. Lesbi- ja geikristlased on siiski väiksem vähemus. Lesbi- ja geipresbüterlased, -baptistid, -katoliiklased, -metodistid ja teised on vähemused vähemustes. Me ei saa kuidagi ette kujutada, et Jumal on meid valinud, sest me oleme suured või vägevad või mõjukad.

Kutsumine - 19. september

Ära karda, sest ma olen sind lunastanud,
ma olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!
Kui sa lähed läbi vee,
siis olen mina sinuga,
ja kui sa lähed läbi jõgede,
siis ei uputa need sind;
kui sa käid tules,
siis sa ei põle
ja leek ei kõrveta sind.

Jesaja 43:1-2

Vastamine kutsele teenida Jumalat ei tähenda turvalisust. See tähendab, et Jumal tuleb meiega. Me läheme siiski läbi jõgede ja kõnnime läbi tule, kuid need ei uputa meid ega kõrveta meid.

Kutsumine - 18. september

Issanda Jumala Vaim on minu peal, [---]
trööstima kõiki leinajaid,
andma Siioni leinajaile
laubaehte tuha asemel,
rõõmuõli leinarüü asemel,
ülistusrüü kustuva vaimu asemel

Jesaja 61:1-3

Me ei ole täiesti teadlikud oma raskusest ja leinast AIDSi kriisis. Mõnel meist ei jätku enam pisaraid ja me võtame vastu surmasõnumeid jälle ühe sõbra surmast tuimusega, millega meie psüühika õnnistab meid, kui me rohkem enam suuda. Nagu laulab Holly Near, oleme leebed, kuid vihased inimesed. Meie malbe pealispinna all on viha ja äng.

Kutsumine - 15. september

„Vaata silmaga, sest üle selle Jordani sina ei lähe. Ja anna Joosuale käsk ja kinnita teda, sest tema läheb üle selle rahva ees ja tema annab neile pärisosaks maa, mida sa näed!"

5. Moosese raamat 3:27-28

Paljud meist, kes on kutsutud teenima, näevad Tõotatud Maad vaid kaugelt, nagu Jumal siin Moosesele teatab. Ent nagu kirjutas Reinhold Niebuhr, ükskõik, mis on väärt oma elu pühendamist, nõuab rohkem kui ühe eluaja, et seda saavutada.

Kutsumine - 09. september

Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles Eelija Eliisale: "Palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest!" Ja Eliisa ütles: "Tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust!"

2. kuningate raamat 2:9

Piibli prohvetitel oli väga harva võimalus nautida ametlikku positsiooni, nad elasid ühiskonna äärealadel, kust nad said paremini seda kritiseerida. Eelija ja Eliisa olid mõlemad sunnitud end aeg-ajalt võimud eest varjama. Inimestele ei meeldinud need tõed, mida nad olid kutsutud kuulutama. Eliisa poolt kahekordselt Eelija vaimu palumine oli suur palve. Kuid pärast Eelija müstilist kadumist korjas Eliisa üles Eelija mantli, mille ta oli maha jätnud. See oli välin märk vaimuli väe üle andmisest ühelt teisele.

Kutsumine - 08. september

"Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks."

2. kiri korintlastele 12:9

Veidral kombel neil meie seast, keda pole ordineeritud pealiini kirikute poolt, võib olla rohkem väge kiriku poolt kõrvale jätmise tõttu. Kuigi meil pole kiriku toetust, on meil tähenduslik mõjuvõim - vaimulik vägi, mis tuleneb meie ebaõiglaselt välja arvatu postitsioonist. Meil pole küll vaimulikele antud ametlikke õigusi, kuid seetõttu me ei vastuta ka kiriku võimukandjate ees. See on eriti kasulik neile, kes on roomakatoliku kirikus, mis võib sundida vaikima teisitimõtlejate hääli.