ilmutus

Ilmutus - 22. jaanuar

Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste
juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie
juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile
pean vastama?" Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!"

2. Moosese 3:13-14

Jumala hääl kõmises põlevast põõsast, mida tuli ei neelanud. Mooses peatus kuulama ja kuulis kutset juhtida oma rahvas Egiptuse orjusest välja. Aga oh, mis ta nimi nüüd oligi?

Ilmutus - 20. jaanuar

Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. … See on aga seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina.

1. Peetruse 1:23,26

Nende ridade autor ei teadnud, et ta kirjutab üht Piibli raamatut. Seega ei tähenda „sõna“ siin Pühakirja, vaid müstilist kerygmat, kreekekeelset sõna kuulutuse kohta, mis on edasi antud (st antud ja vastu võetud) rohkem Vaimu kui mõistuse ja sõnadega. See on evangeeliumi kogemus, rõõmusõnum Jumala armastusest Jeesuses Kristuses.

Ilmutus - 19. jaanuar

Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks.

2. Timoteosele 3:16

Ma olen tänulik oma kasvatuse eest baptistikirikus ja fundamentalistlikus kristlikus koolis, mis suhtusid kirgliku tõsidusega minu Pühakirja õppimisse. Piibel aitas mind läbi mu nooruse tormiste aegade ja aitas mind leida tee enese tunnustamisele. See aitab mul ka praegu kummutada selle väärkasutusi relvana meie vastu, aidates mind leida sidet nendega, kes armastavad Pühakirja ja tõrguvad selle kasutamise vastu malakana.

Ilmutus - 18. jaanuar

Jätke järele ja teadke,
et mina olen Jumal.

Psalm 46:11

Sellele Jahve manitsusele võib küll ette kujutada idüllilist keskkonda, kuid see käsk on antud keset rahutust: maad, mis muutub, mägesid, mis rappuvad; vett, mis kohiseb ja kuningriike, mis kokku varisevad. Jumal „lõpetab sõjad ... murrab katki ammu ja raiub puruks piigi“ (46:10). Siis käsib rahvaste Jumal: „Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal!“

Ilmutus - 17. jaanuar

Häda neile,
kes tõusevad hommikul vara,
et jahtida vägijooki. [---]
Kandled ja naablid, trummid ja viled
ja vein on nende joominguil,
aga Issanda tegusid nad ei märka
ja tema kätetööd nad ei näe.

Jesaja 5:11,12

Meie kogukond usub, et mõnus elu on parim kättemaks ja sageli võib kuulda hüüdu „Paneme pidu!“. Probleem on aga selles, et need, „kes tõusevad hommikul vara, et jahtida vägijooki“ lõpetavad surnult või 12 Sammu (Anonüümsete Alkohoolikute jt) koosolekutel.

Jesaja pole mingi peovaenulik tüüp. Prohvetit häirib pigem see, et inimesed ei märka Jumala tööd. Nad ei võta kätte ajalehte, et näha, mida Jumal on tegemas: Berliini müüri langemine, apartheidi lõppemine Lõuna-Aafrikas, Ida-Euroopa demokratiseerimine, rahupüüdlused Lähis-Idas, kodutute varjupaigad, AIDS-i haigete hooldajate pingutused, vähemuste edusammud. Samuti ei märka nad võtta kätte Piiblit, et näha, mida Jumal on teinud minevikus.

Ilmutus - 16. jaanuar

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 

„Ma olen tema täitnud Jumala Vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning igasugu tööoskusega, et kujundada kunstipäraseid töid.“

2. Moosese 31:1,3-4

„Teie inimesed on nii loomingulised,“ võib olla mingis mõttes üleolev geikogukonna stereotüüp, kuid mulle meeldib öelda, et ma usun seda tõsi olevat. Samuti on tõsi, et geid ja lesbid võivad olla riietumisel ja kodu kujundamisel sama maitsetud kui kõik teised.

Ilmutus - 14. jaanuar

Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, 
mida võetakse vastu tänuga,
sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.

1.Timoteosele 4:4-5
 
Öeldakse, et ateistid on väga vaiksed armatsemise ajal, sest neil pole kellegi poole pöörduda. Spontaanne "oh God" (oh Jumal), mis me hüüame meelelise naudingu hetkel, võib olla palju ehedam tänu kui ettenähtud ja päheõpitud söögipalve, mida me lausume lauda istudes.
 

Ilmutus - 13. jaanuar

Eks hüüa tarkus,
eks tõsta arukus häält? [---]
Issand lõi mind oma töö alguses,
esimesena oma töödest muistsel ajal. [---]
Õnnis on inimene, kes kuulab mind.

Õpetussõnad 8:1,22,34
 
Paljud usklikud inimesed kardavad tarkust. Tarkus esitab küsimusi. Igaüks meist tahaks pigem vastuseid kui päringuid, sest me sooviks elus pidet, mis oleks kindel.

Ilmutus - 12. jaanuar

Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse
Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu,
ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades.

Efeslastele 1:15-16

Üks lesbisõber, kes liitus ülikooliajal evangeelsete kristlaste grupiga, rääkis mulle, et suurim ähvardus, mida liikmed üksteisele ütlesid, oli: „Ma palvetan sinu eest …“ See tähendas, et nad arvasid, et su mõtlemine või käitumine oli tõesti väär.
 

Ilmutus - 11. jaanuar

Kas naine unustab oma lapsukese
ega halasta oma ihuvilja peale?
Ja kui nad ka unustaksid,
ei unusta mina sind mitte.

Jesaja 49:15
 
Enne kui tuli „P.C.“ – poliitiline korrektsus – olin ma juba hakanud uskuma, et kujutlus Jumalast Isast, millega mind oli üles kasvatatud, ei vastanud täielikult minu kogemusele Jumalast. Ma hakkasin lugema Issanda palvet, alustades sõnadega „Jumal, meie kõigi Ema ja Isa.“ See avas mind laiemale Jumala mõistmisele.