sünd

Sünd - 21. detsember

"Vaata, Jumala telk on inimeste juures …
Tema pühib ära iga pisara nende silmist
ning surma ei ole enam
ega leinamist ega kisendamist,
ning valu ei ole enam,
sest endine on möödunud."

Johannese ilmutus 21:3-4

Sünd - 20. detsember

Jeesus ütles talle: "Naine, miks sa nutad? Keda sa otsid?"

… "Ära puuduta mind." 

Johannese 20:15,17

Kui ma õppisin usuteadust, pidas üks afro-ameeriklasest üliõpilane jõuluajal jutluse ülestõusmisest. „Kui poleks olnud ristilöömist ja ülestõusmist, poleks ka jõulusid!“ kuulutas ta. Ja see on tõsi. Jeesuse sünd oli imeline tema uuestisünni tõttu.
 
Meie sünd ja elu on saanud imelisteks seetõttu, et oleme läinud Jeesuse järel hauast välja. Me oleme ellu äratatud tema järgimise kaudu, meie vaimuliku elu kaudu, milles meie seksuaalsus ja spirituaalsus on saanud terveks ja terviklikuks. Me kogeme korraga nii ihu kui hinge ülestõusmist.

Sünd - 19. detsember

„Tõesti, ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühaduseteotused, kuidas nad iganes ka oleksid teotanud, kes aga peaks teotama Püha Vaimu, sellele ei ole andeksandmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus!" Nad ju ütlesid: "Tal on rüve vaim!"

Markuse 3:28-30

Jeesus ütles nii, kui tema vastased süüdistasid teda kurjade vaimude väljaajamises Saatana väega. Ja meie võime nii öelda, kui meie vastased tõrjuvad meie täielikku osalemist kirikus. Nad teotavad Püha Vaimu meis, nimetades seda patuseks, rüvedaks või kurjaks.
 

Sünd - 16. detsember

Ja pärast seda sünnib,
et ma valan oma Vaimu
kõige liha peale.
Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama,
teie vanemad uinuvad unenägusid nähes,
teie noored mehed näevad nägemusi.

Joel 3:1

Steve Peters, MCC (Metropolitan Community Church) pastor, oli üks minu esimestest sõpradest, kellel diagnoositi AIDS. Veidi pärast seda nägin teda unes. Me seisime veepiiril basseini ääres, millel oli haua suurus ja kuju. Vesi ei olnud ümbritseva maapinna värvi, pigem oli see helesinine nagu taevas ja erkroheline nagu tärganud muru.
 

Sünd - 14. detsember

Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.

Johannese 16:12-13

Ma tabasin hetke Jumala tulevikust osaledes kahe naise vahelise pühalike tõotuste andmise talitusel. Sally on psühhoterapeut ja Cindy on vaimulik, kes on avalikult lesbina ordineeritud Ühinenud Kristuse Kirikus (UCC - United Church of Christ).

Sünd - 13. detsember

Aga Jeesus ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas.

Markuse 6:4
 
Külastades ühe väikese linna Metropolitan Community Church (valdavalt gei ja lesbi liikmeskonnaga kiriku) vaimulikku, jagasin tema kannatust olla prohvet ilma auta. Usuvaenulikkuse tõttu ei kaasanud teised gei ja lesbi juhid tema kirikut kogukonna üritustele. Ja kuigi ta oli linnapea inimõiguste komitee liige, läks linnarahvas oma juhte tunnustades temast mööda. Tema kogudus oli talle palka võlgu ja ta kahtles oma aususes teise töökoha võtmise pärast.

Sünd - 12. detsember

Ja Jeesus ohkas sügavasti oma vaimus ja ütles: "Miks see sugupõlv nõuab tunnustähte? Tõesti, ma ütlen teile, sellele sugupõlvele ei anta tunnustähte!"

Markuse 8:12
 
Tunnustäht, mille Jeesus meile jättis, on rist.
 
Üks gei teoloogiatudeng rääkis oma üksinduse- ja tõrjutusetundest oma esimeses suvelaagris. Üks vanem poiss, laagri juhendaja, lohutas teda. Noorem poiss tundis soojust ja hoolimist, mida ta polnud kunagi varem kogenud. Viimasel päeval andis vanem poiss nooremale risti, mille ta oli ise teinud kahest oksast ja nöörist. Tänase päevani on see rist tudengi kõige hinnalisem omandus.
 

Sünd - 09. detsember

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.
Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie
südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Filiplastele 4:4-7
 
Me oleme leebed inimesed. Me oleme inimesed, kes pidutsevad südamlikult – seltskondlikult ja vaimulikult. See kirjakoht meenutab, et meil pole mõtet takerduda pisiasjadesse. See meenutab meile, et me paneksime kõik palves Jumala ette – nii oma soovid kui ka tänusõnad. See meenutab meile, et rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, valdab meid alati, kui me seda teeme.

Sünd - 07. detsember

Sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. Kui öeldakse: "Nüüd on rahu ja kindel olek", siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku.

Sünd - 06. detsember

See kõik on aga sünnitusvalude algus.

Matteuse 24:8

Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust.

Roomlastele 8:22-23
 
Jeesus Matteuse evangeeliumis ja Paulus kirjas roomlastele võrdlevad aegade täiust sünnitusvaludes naisega. Metafoor on tabav, sest sünnitused tekitavad valu ja ahastust, kuid lõpevad sündimise rõõmuga.