riiklus

Riiklus - 24. november

Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune:
päästa valla ülekohtused ahelad,
teha lahti ikke rihmad,
lasta vabaks rõhutud
ja purustada kõik ikked?

Jesaja 58:6

Prohvet Jesaja kuulutas õigesti, et mistahes vaimne distsipliin - nagu näiteks paastumine - mis ei avaldu vabastuses ja õigluses, pole Jumalast.

Riiklus - 19. november

Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist
kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist
saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde.

Maad ärgu müüdagu igaveseks, sest maa on minu päralt; sest te
olete ju võõrad ja majalised minu juures!

3. Moosese 25:10,23

Igal juubeliaastal tuli põllupidamiseks renditud maa tagastada perekonnale, kellele see kuulus. Seda ei tohtinud müüa. Pole teada, kas iisraellased seda ka tõesti tegid, kuid see oli alandlikkusele sundiv põhimõte: maa kuulub Jumalale ja meie oleme vaid rentnikud.

Riiklus - 13. november

Ja Jeesus ütles: "Millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime? Sinepiivakesega, mis on, kui see külvatakse maha, väiksem kõigist seemneist maa peal. Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taeva linnud võivad teha pesa selle varjus."

Markuse 4:30-32

West Park’i Presbüterlik Kirik New York’is ei ole „kõrgetorniline“ kirik ses mõttes, et sel oleks suur ja mõjuvõimas kogudus. Siiski sai ülemaalise kiriku geide mitteordineerimise poliitika hülgamine koguduse poolt sinepiivakeseks ülekiriklikule liikumisele. Teised kirikud võtsid vastu otsuseid, mis väljendasid nende toetust lesbide ja geide täieõiguslikkusele kirikus ja nende soovile mõista paremini meie probleeme.

Riiklus - 09. november

"Maa, mille me läbi käisime, et seda uurida, on väga hea maa Kui Issandal on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile, maa, mis piima ja mett voolab. Ärge ainult pange vastu Issandale ja ärge kartke maa rahvast, …nende kaitsja on nad maha jätnud…"

4. Moosese 14:7-9

Riiklus - 08. november

Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: "Abba! Isa!" Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Roomlastele 8:15-17

Nagu tänased kristlased nii olid ka varakristlased väga kindlad väljendades oma vaimulikke seisukohti. Kirjas roomlastele meenutab Paulus neile, et nad ei ole enam orjad, kellele öeldakse, mida teha. Nad on pigem Jumala poolt omaks tunnistatud lapsed.

Riiklus - 05. november

Inimsüdames on palju kavatsusi, aga Issanda nõu saab teoks.

Õpetussõnad 19:21

Paljud otsivad valitseja poolehoidu, aga Issandalt tuleb igaühele õigus.

Õpetussõnad 29:26

Kui mind kutsuti esinema Ühinenud Kanada Kiriku (The United Church of Canada) lesbide ja geide rühmale, sain rohkem teada selle kiriku otsuse kohta lubada lesbi- ja geivaimulike ordinatsiooni. Rühma Affirm liikmete arvates jõuti pooldavale hääletustulemusele mitte seetõttu, et nende strateegia olnuks parem nende vastaste omast; mitte ka lihtsalt selle pärast, et nii oli õige. Pigem olid nende oponendid nii lärmakad, ebaviisakad ja tagurlikud, et vähe oli teisi, kes oleksid soovinud nendega ennast siduda!

Riiklus - 04. november

Iisraeli Jumal on öelnud, Iisraeli kalju on mulle kõnelnud: See, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala kartuses, on nagu koit päikese tõustes pilvitul hommikul, kui vihma järel tärkab maast haljas rohi.

2. Saamueli 23:3-4

Selles psalmilõigus, mida peetakse kuningas Taaveti viimasteks sõnadeks, on kirjeldatud ideaalse valitseja ilu. Tolle ütlemise tuumaks on kinnitus, et valitseja valitseb õiglaselt, kui ta teeb seda jumalakartuses. „Kas me saame olla head ilma Jumalata?“ küsis Glen Tinder 1989. a kogumikus "The Atlantic" avaldatud artiklis, millest sai raamat „Kristluse poliitiline mõte“ (The Political Meaning of Christianity). Silmitsi meie aja küünilisusega tundub ebatõenäoline, et me suudaksime olla head äralõigatuna oma vaimulikest juurtest.

Riiklus - 01. november

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.

Efeslastele 2:19-20

Paulus kirjutas seda nendele, kes olid varem olnud „eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, kellel ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas“ (2:12). Need sõnad öeldi kristlusesse pöördujaile ristimimisel.

Riiklus - 30. november

Siis elab hunt tallega üheskoos
ja panter lesib kitsekese kõrval;
vasikas, noor lõvi ja nuumveis on üheskoos
ning pisike poiss ajab neid.

Jesaja 11:6

Mõtiskledes vaimulike ringis selle üle, kuidas nende kogudused võiksid saada avatumaks geidele, mainis üks vaimulik oma leerikursust kaheksanda klassi õpilastest. „Mulle tundub, et üks neist poistest on gei", ütles ta, „tema võib olla see, kes juhatab meie koguduse paremale arusaamisele,“ lisas ta, otsekui jagades poisi koormat.

Riiklus - 27. november

Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.

Matteuse 5,9

 

Jeesus õnnistas rahutegijaid kui Jumala lapsi. Olla Jumala laps tähendas kanda endas Jumala olemust. Rahutegijad kannavad endas Jumala olemust. Jumal on rahutegija.