riiklus

Riiklus - 14. november

Ja Jeesus ütles taas: "Millega ma võrdleksin Jumala riiki? See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema."

Luuka 13:20-21

Riiklus - 15. novenber

Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile: "Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: "Ennäe, siin!" või "Seal!", sest ennäe, Jumala riik on teie seas!"

Luuka 17:20-21

Nii nagu me näeme Jumala ligioleku ilminguid igapäevastes kogemustes, vaatame ka Jumala riigi välgatusi tavalistes sündmustes.

Riiklus - 13. november

Ja Jeesus ütles: "Millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime? Sinepiivakesega, mis on, kui see külvatakse maha, väiksem kõigist seemneist maa peal. Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taeva linnud võivad teha pesa selle varjus."

Markuse 4:30-32

West Park’i Presbüterlik Kirik New York’is ei ole „kõrgetorniline“ kirik ses mõttes, et sel oleks suur ja mõjuvõimas kogudus. Siiski sai ülemaalise kiriku geide mitteordineerimise poliitika hülgamine koguduse poolt sinepiivakeseks ülekiriklikule liikumisele. Teised kirikud võtsid vastu otsuseid, mis väljendasid nende toetust lesbide ja geide täieõiguslikkusele kirikus ja nende soovile mõista paremini meie probleeme.

Riiklus - 12. november

Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid.

Matteuse 13:44-45

Dialoogis, mille ma kirjutasin jumalateenistuse jaoks, pakutakse Kilroy nimelisele geile tema kaitseingli poolt „Investeeringute teejuhti“. Kilroy panustas palju oma vaba aega ja raha oma välimusele ja meelelahutusele. Ta kulutas rohkem pühapäevasele lõunasöögile, kui ta pani korjanduskasti. Kilroy kaitseingel hoiatas teda, et kui ta oma eelistusi ümber ei korralda, hakkab taevas talle paistma nagu põrgu.

Riiklus - 24. november

Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune:
päästa valla ülekohtused ahelad,
teha lahti ikke rihmad,
lasta vabaks rõhutud
ja purustada kõik ikked?

Jesaja 58:6

Prohvet Jesaja kuulutas õigesti, et mistahes vaimne distsipliin - nagu näiteks paastumine - mis ei avaldu vabastuses ja õigluses, pole Jumalast.

Riiklus - 19. november

Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist
kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist
saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde.

Maad ärgu müüdagu igaveseks, sest maa on minu päralt; sest te
olete ju võõrad ja majalised minu juures!

3. Moosese 25:10,23

Igal juubeliaastal tuli põllupidamiseks renditud maa tagastada perekonnale, kellele see kuulus. Seda ei tohtinud müüa. Pole teada, kas iisraellased seda ka tõesti tegid, kuid see oli alandlikkusele sundiv põhimõte: maa kuulub Jumalale ja meie oleme vaid rentnikud.

Riiklus - 09. november

"Maa, mille me läbi käisime, et seda uurida, on väga hea maa Kui Issandal on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile, maa, mis piima ja mett voolab. Ärge ainult pange vastu Issandale ja ärge kartke maa rahvast, …nende kaitsja on nad maha jätnud…"

4. Moosese 14:7-9

Riiklus - 08. november

Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: "Abba! Isa!" Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Roomlastele 8:15-17

Nagu tänased kristlased nii olid ka varakristlased väga kindlad väljendades oma vaimulikke seisukohti. Kirjas roomlastele meenutab Paulus neile, et nad ei ole enam orjad, kellele öeldakse, mida teha. Nad on pigem Jumala poolt omaks tunnistatud lapsed.

Riiklus - 05. november

Inimsüdames on palju kavatsusi, aga Issanda nõu saab teoks.

Õpetussõnad 19:21

Paljud otsivad valitseja poolehoidu, aga Issandalt tuleb igaühele õigus.

Õpetussõnad 29:26

Kui mind kutsuti esinema Ühinenud Kanada Kiriku (The United Church of Canada) lesbide ja geide rühmale, sain rohkem teada selle kiriku otsuse kohta lubada lesbi- ja geivaimulike ordinatsiooni. Rühma Affirm liikmete arvates jõuti pooldavale hääletustulemusele mitte seetõttu, et nende strateegia olnuks parem nende vastaste omast; mitte ka lihtsalt selle pärast, et nii oli õige. Pigem olid nende oponendid nii lärmakad, ebaviisakad ja tagurlikud, et vähe oli teisi, kes oleksid soovinud nendega ennast siduda!

Riiklus - 04. november

Iisraeli Jumal on öelnud, Iisraeli kalju on mulle kõnelnud: See, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala kartuses, on nagu koit päikese tõustes pilvitul hommikul, kui vihma järel tärkab maast haljas rohi.

2. Saamueli 23:3-4

Selles psalmilõigus, mida peetakse kuningas Taaveti viimasteks sõnadeks, on kirjeldatud ideaalse valitseja ilu. Tolle ütlemise tuumaks on kinnitus, et valitseja valitseb õiglaselt, kui ta teeb seda jumalakartuses. „Kas me saame olla head ilma Jumalata?“ küsis Glen Tinder 1989. a kogumikus "The Atlantic" avaldatud artiklis, millest sai raamat „Kristluse poliitiline mõte“ (The Political Meaning of Christianity). Silmitsi meie aja küünilisusega tundub ebatõenäoline, et me suudaksime olla head äralõigatuna oma vaimulikest juurtest.