IV Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia LGBT kristlaste foorumi resolutsioon

IV Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia LGBT kristlaste foorumist osavõtjad (16.-18. septembril 2011 Peterburis, Venemaal) Venemaalt, Ukrainast, Moldovas, Kõrgõstanist ja Eestist, toetudes Kristuse sõnadele: „Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest“ (Jh 10:27-28) ja III rahvusvahelise LGBT kristlaste foorumi „Koputada taeva uksele“ (5. septembril 2010), pöörduvad üleskutsega:

1.     LGBT- kristlaste poole
1.1.         Pidada meeles, et kõiki inimesi, sh kristlasi, armastab Jumal tingimusteta ning sõltumata seksuaalsest orientatsioonist ja sooidentiteedist.
1.2.         Loota Jeesuse Kristuse poolt oma järgijatele antud tõotusele, et mitte keegi ja mitte miski ei suuda neid lahutada Jumala armastusest (Jh 10:28). Jumal ei mõista hukka LGBT inimesi meie seksuaalse orientatsiooni või sooidentiteedi tõttu, seepärast on kõigil LGBT usklikel võimalus elada rahus Jumalaga ja iseendaga, püüdmata muuta oma orientatsiooni/identiteeti.
1.3.         Mõista, et Jumal õnnistab täiskasvanud inimeste vahelisi suhteid, mis rajanevad vastastikusele armastusele, üksmeelele, ustavusele ja austusele, sõltumata orientatsioonist ja identiteedist.
1.4.         Ühineda teiste LGBT usklikega vastastikuseks toetamiseks ja meie kirikutes muutuste esile kutsumiseks, meeles pidades apostli sõnu: „Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!“ (1Ts 5:11).
 
2.     Usklike kogukondade poole
2.1.         Armastusega ja hukka mõistmiseta vastu võtta LGBT usklikke oma osaduskondadesse, juhindudes apostel Pauluse sõnadest: „Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette“ (Rm 12:10).
2.2.         Mõista hukka agressioon, vägiväld ja homofoobia LGBT usklike suhtes, meenutades prohvet Jesaja kadud antud hoiatust: „... sest mina, Issand, armastan õiglust, vihkan röövimist ja nurjatust“ (Js 61:8).
 
3.     Kirikute ja usuliste kogukondade poole
3.1.         Võtta vastu kirikutesse ja usulistesse ühendustesse LGBT usklikke, nõudmata lahti ütlemist oma seksuaalsest orientatsioonist ja sooidentiteedist ning esitamata tsölibaadi nõuet, toetudes Kristuse sõnadele „Armasta oma ligimest nagu iseennast“ (Mk 12:31).
3.2.         Lahti öelda kirikutes reparatiiv(konversiooni)teraapiale rajanevate lähenemisviiside kasutamisest kui inimestele kahjulikest ja tänapäeva teadusele vastu rääkivatest.
3.3.         Vastu võtta ja kasutada affirmatiivseid (kinnitavaid) lähenemisviise pühakirja uurimisel.
3.4.         Hukka mõista ja katkestada kirikutes või nende nimel tekkivad üleskutsed vägivallale LGBT kogukonna vastu.
3.5.         Tunnistada homofoobia üldiselt ja eriti usuline homofoobia nähtuseks, mis on vastuolus kristlike väärtustega armastusest ja üksmeelest, sest „Jumal on armastus“ (1Jh 4:16).
 
4.     LGBT kogukonnale
4.1.         Vastu võtta ja respekteerida LGBT usklikke LGBT kogukonna lahutamatu osana.
4.2.         Töötada koos LGBT kogukondadega ühise eesmärgi saavutamise nimel sõltumata isiklikest vaadetest usule.