Põhikiri

Geikristlaste Kogu põhikiri
 
Kinnitatud 11.08.2010 üldkoosoleku otsusega.
 
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing nimetusega Geikristlaste Kogu (edaspidi „ühing”) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on seksuaalvähemustele võrdse kohtlemise taotlemine ja võrdsete võimaluste tagamine ühiskonnas ning usulistes ühendustes, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1     hingehoid, hardus- ja osaduselu ning rituaalne tegevus;
1.2.2     nõustamine, heategevus, hoolekanne;
1.2.3     teavitustöö, koolitus, kirjastamine;
1.2.4     terviseedendus, seksuaalkasvatus, noorsootöö;
1.2.5     õigusabi, kriminaalpreventsioon, ohvriabi;
1.2.6     kampaaniate ja ürituste korraldamine, reisikorraldus;
1.2.7     teenuste pakkumine, kaupade tootmine ja müük;
1.2.8     annetuste kogumine, kinnis- ja vallasvara valdamine ning haldamine.
 
II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 tegutseb vastuolus ühingu eesmärkidega;
2.4.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
 
III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingul juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
 
IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.